Contribuabilii nu scapă nici în ultima lună a anului de obligaţiile către Stat. Fiscul aminteşte care sunt obligaţiile declarative cu termen de depunere în luna decembrie.

7 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:

•     Depunerea formularul (092) „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România” la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

10 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:

•     Depunerea formularului (096) „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs.

27 DECEMBRIE 2012, ULTIMA ZI PENTRU:

•     Depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, pentru obligaţiile de plată cu termen lunar; •     Depunerea formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, se depune de către angajatori şi entităţile asimilate acestora, pentru care perioada fiscală este luna; •     Depunerea formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, de către plătitorii de T.V.A. pentru care perioada fiscală este luna; •     Depunerea formularului 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei; •     Depunerea formularului 390 (VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau art.1531 din Codul fiscal, care au efectuat livrari şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi/sau achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la art.133 alin.(2) din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare; •     Depunerea formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, de către persoanele impozabile care utilizează ca perioadă fiscală la TVA luna calendaristică; •     Plata impozitului pe reprezentanţă – tranşa a doua, de către orice persoană juridică străină care are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat, în două tranşe egale; •     Depunerea formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România; •     Efectuarea plăţilor anticipate, a IV-a rata, de către contribuabilii care obţin veniturile din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare şi a veniturilor din activităţi agricole; •     Plata obligaţiilor la bugetul de stat şi a taxei pe valoarea adăugată, pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar.